Đăng nhập

Thanh niên trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

(23/07/2021). Số lượt xem:321

Internet và mạng xã hội đã và đang tác động trực tiếp, xâm nhập sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội, tạo môi trường lan truyền hiệu ứng xã hội mau lẹ, rất khó quản lý, giám sát, kiểm duyệt. Trong số đó, thanh niên là đối tượng sử dụng nhiều nhất, chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất và cũng là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, bởi lẽ thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo.

Cùng với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, trong cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, thanh niên Việt Nam ngày càng chứng minh được vị trí, vai trò quan trọng của mình. Với nhiệt huyết cách mạng, sự trẻ trung, nhạy bén, sáng tạo của tuổi trẻ, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của đoàn viên thanh niên trên không gian mạng đã và đang được xem là trọng trách lớn của thanh niên hiện nay trong bối cảnh nền tảng tư tưởng của Đảng đang đứng trước những thách thức lớn do sự chống phá ngày càng gay gắt, quyết liệt của các thế lực thù địch với hình thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng và tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng.

Trước những diễn biến phức tạp của bối cảnh mới và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như những tác động của không gian mạng đối với đoàn viên, thanh niên thì cách ứng xử của thanh niên trên không gian mạng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là rất quan trọng, góp phần không nhỏ vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để phát huy vai trò của thanh niên trên mặt trận này, cần lưu ý một số giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, đoàn viên, thanh niên phải có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nền tảng tư tưởng của Đảng, phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố niềm tin, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn các cấp cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên, bảo đảm cho thanh niên đủ sức “miễn dịch” và có môi trường thuận lợi để đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch. Đây chính là một trong những yếu tố cốt lõi, nền tảng nhất để đội ngũ đoàn viên, thanh niên có thể đứng vững trước các thủ đoạn lôi kéo, lợi dung và phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng trong thế hệ trẻ hiện nay.

Thứ hai, trong bối cảnh hiện nay, việc trang bị cho đoàn viên thanh niên các kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng ngày càng mang tính cấp thiết. Cần đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội hợp lý. Đồng thời, động viên đoàn viên, thanh niên tự học, tự trang bị các kiến thức, kinh nghiệm sống để nhận diện thông tin xấu độc, hình thành khả năng phân tích trước các thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Phát huy vai trò định hướng của cấp uỷ Đảng và tổ chức Đoàn các cấp cũng như tính tự giác của đoàn viên, thanh niên khi tham gia mạng xã hội; đề ra cơ chế kiểm soát thông tin, loại bỏ các nội dung xuyên tạc, gây bất an trong dư luận trên mạng xã hội. Đặc biệt, định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên. Coi việc phòng, chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đấu tranh chống lại các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo ra “hệ miễn dịch”, “sức đề kháng” đối với mọi thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch là thước đo kết quả xây dựng bản lĩnh chính trị của đoàn viên, thanh niên.

Thứ ba, chủ động tuyên truyền những nguyên lý cơ bản, bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng phù hợp với nhận thức, trình độ của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Trong đó, chú trọng việc kết hợp cung cấp thông tin có tính định hướng, tính chính thống, vừa cung cấp đậm nét các thông tin mang tính chiến đấu trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch. Ngoài ra, thường xuyên nắm chắc dư luận, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh cho đoàn viên, thanh niên.

Việc tuyên truyền cần phải sử dụng linh hoạt nhiều hình thức, phương tiện khác nhau như: bài viết luận giải, chia sẻ, lồng ghép trong các câu chuyện lịch sử, các thông điệp tuyên truyền trên internet và mạng xã hội (thông qua các tài khoản, fanpage, group trên Facebook, Zalo…) hướng đến nhiều đối tượng với đặc thù về trình độ nhận thức khác nhau.

Thứ tư, coi trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, thanh niên để chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Cần lựa chọn những đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận chính trị và khả năng diễn đạt các vấn đề cần đấu tranh,…; đồng thời, có cơ chế cung cấp thông tin kịp thời, phương tiện tác nghiệp phù hợp và có những chính sách động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên chủ động tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên mạng xã hội thì việc phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên có ý nghĩa to lớn và ngày càng trở nên cấp thiết. Làm tốt công tác này, không những góp phần vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng mà còn góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn viện thanh niên có môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

                                                                             

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.654.049