Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực
Địa chính
Quy trình chi tiết

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp  huyện hoặc nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi  có đất nếu có nhu cầu.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký quyết định giao đất, cho thuê đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm: Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; lập thủ tục trình Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất theo quy định; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

          Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

Lập thành 01 bộ, gồm:

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất;

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất), cụ thể:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 15 ngày làm việc.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 15 ngày.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tất cả.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

Kết quả thực hiện TTHC:

+ Quyết định giao đất, cho thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp mới lần đầu.

Phí, lệ phí:

 

+ Lệ phí địa chính (theo Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam).

+ Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 01: Đơn xin giao đất, xin thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Luật Đất đai năm 2013;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.


Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.654.049