Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Đăng ký biến động do thừa kế - Tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo - Biến động - Chuyển mục đích không xin phép
Lĩnh vực
Địa chính
Quy trình chi tiết

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước.

- Thành phần hồ sơ:

Lập thành 01 bộ, gồm:

1. Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)

2. Đơn đăng ký biến động (02 tờ)

3. Các loại thuế (03 loại)

4. Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

5. Hợp đồng tặng cho

6. Văn bản cam kết tài sản

7. Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết

8. Đơn xin tách thửa, Sơ đồ dự kiến tách thửa

9. Sơ đồ dự kiến tách thửa

10. Giấy chứng tử, CMND, SHK (photo)

- Thời hạn giải quyết:

64 ngày (Thời gian xử lý tại UBND thị trấn là 02 ngày)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tất cả.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

- Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Phí, lệ phí:

 

+ Lệ phí địa chính (theo Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam).

+ Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Luật Đất đai năm 2013;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.


Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.654.049